EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

FARABİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2018 – 2019 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ HAREKETLİLİĞİ

TEMEL BİLGİLER

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının oluşturduğu “Yönetmelik ve Esas ve Usuller” ile ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine örgün eğitim verilen yükseköğretim kurumlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim

Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

(Öğretim Üyesi değişimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile (2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren durdurulmuştur.)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına göre, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

Farabi Değişim Programından Yararlanmak İsteyen Bir Öğrenci Gittiği Kuruma Öğrenim Ücreti Öder Mi?

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kayıtlarının bulunduğu kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar.

Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.

Diğer Burslar ve Krediler

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar Mı?

 

Farabi Değişim Programına katılıp, başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim gören öğrencinin diğer yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci kendi yükseköğretim kurumuna döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Farabi Değişim Programı Süresince Burslar

 

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

 

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK

b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler herhangi bir kamu veya özel teşebbüste çalışılmadığını gösteren resmi geçerliliği olan bir belge ile Çalışma ve Bildirim Dilekçesini (ekler bölümünde yer almaktadır.) henüz başvuru aşamasında Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletir.

İkinci Kez Farabi Öğrenci Değişim Programı Faaliyeti ve Süresi

 

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinin her biri ayrı eğitim öğretim kademesini ifade eder.) birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus ve sadece bir eğitim öğretim kademesinde ve aynı eğitim öğretim yılı içerisinde olmak üzere, en az bir, en fazla iki yarıyıl burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Üniversitelerle kaç yarıyıl için öğrenci değişimi yapılacağı (bir veya iki yarıyıl) üniversiteler arasında yapılan protokollerle belirlenmektedir. Bu sürelere ve üniversite ile değişim gerçekleştirilebilecek programların bilgisine bu duyurunun ekinde yer alan 2018-2019 Değişim Programı Güncel Protokol Listesinden ulaşılabilecektir.

Başvuru Şartları

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî

şartlar şunlardır:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

d) Aynı eğitim öğretim kademesinde daha önce Farabi Değişim Programı değişimine katılmamış olmak. (Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler hariç.)

e) Gidilecek yükseköğretim kurumunun ilgili programında eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil ise ilgili dilde yeterliliği gösteren belgeye sahip olması gerekir. (Gidilecek üniversitenin Farabi duyurularında yer alan bölümlerin yabancı dil şartları incelenmelidir.)

100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir.

Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz Ege Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler herhangi bir kamu veya özel teşebbüste çalışılmadığını gösteren resmi geçerliliği olan bir belge ile Çalışma ve Bildirim Dilekçesini (ekler bölümünde yer almaktadır.) henüz başvuru aşamasında Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletir.

 

Farabi Öğrenci Değişimi Programı Başvuru ve Süreç Takvimi

 

Ege Üniversitesi Tarafından Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvurularının Alınması

5-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi (Gelen Öğrenci Son Başvuru Tarihi)

4 Nisan 2018

Gelen Öğrencilerin Yabancı Dil Sınavına Alınması

Sınav Yeri

11 Nisan 2018/ 09:30

Yabancı Diller Yüksekokulu

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018

Farabi Öğrenci Değişimi Programı Giden Öğrenci Başvuru Belgeleri

 

Başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapmak istediği üniversite ile üniversitemizin anlaşması olup olmadığını, başvuru öncesinde gidilecek yükseköğretim kurumundaki derslerin denkliğinin olup olmadığı ve ilan edilen kontenjanları gidilecek üniversitenin web sayfasından kontrol etmelidir.

Başvuru yapacak öğrenciler, gidilecek üniversitede alınacak dersleri, Bölüm Koordinatörü ya da Ders Danışmanı ile kontrol etmelidir. Daha sonra, doldurulacak Aday Öğrenci Başvuru Formu'nu imzalayarak aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte bölüm koordinatörüne teslim etmelidirler.

1. İmzalı ve resimli ‘Aday Öğrenci Başvuru Formu’ (2 adet) (Ekler bölümünde yer almaktadır.)

2. Öğrenci Belgesi (2 adet)

3. Güncel Transkript (2 adet)

4. Yabancı dil düzeyini gösteren belge (Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir. Başvurulan üniversitenin yabancı dil koşulu web sayfasından kontrol edilmelidir.). (2 adet)

5. Çalışma ve Bildirim Dilekçesi (ekler bölümünde yer almaktadır.) (2 adet)

6. SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge (2 adet)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)

 

Önemli Bilgiler:

* Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formdaki fotoğraf kısmına bilgisayar ortamından fotoğraf yerleştirilebilir ya da vesikalık fotoğraf yapıştırılabilir. Bilgisayar ortamında doldurulmayan belgeler kabul edilmeyecektir.

* Sınıf kısmına, şu anda öğrenim görülen sınıf değil, program ile öğrenim görülecek sınıf yazılmalıdır.

* Başvurularda tek tercih alınacaktır.

* Eksik evrak ile yapılan ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru Şekli

 

Öğrenciler, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için, aday başvurusu formunu doldurarak ve başvuru belgelerini tamamlayarak, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul/Enstitü Farabi Programından sorumlu bölüm koordinatörlerine şahsen veya noter vekaletnamesi yoluyla tayin edecekleri vekil aracılığıyla teslim etmek kaydıyla gerçekleştirebilir.

Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenir. Birimler yönetim kurulu kararı, uygunluk formu ve başvuru belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisine 23 Mart 2018 tarihine kadar gönderirler.

Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.

 

Gelen Öğrenci Başvuru Belgeleri

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmek isteyen öğrencilerin başvuruları belirlenen tarihler arasında kendi üniversitelerinin Farabi Koordinatörlüklerine başvurarak gerçekleşecektir. Başvurular iki üniversite arasında resmi olarak gönderilecektir. Bu nedenle; şahsen başvuru, posta ya da e-posta ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Üniversitemizde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara Farabi değişim programı kapsamında gelmek isteyen öğrencilerin yabancı dil düzeyini gösteren belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Üniversitemizce eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgelerinden (*) herhangi birine sahip olmayan başvuru sahiplerinin 11 Nisan 2018 tarihinde saat 09:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu’nda düzenlenecek olan yabancı dil sınavına katılmaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Tarafından Kabul Edilen İngilizce Yeterlik Sınavları Eş Değerlik Tablosu

Avrupa Ortak Dil

Çerçevesi Seviyeleri

YDS Puanı

YÖKDİL

Puanı

EGEPT

A1

30

 

 

30

 

 

20

A1+

45

 

 

45

 

 

40

A2

50

 

 

50

 

 

60

A2+

55

 

 

55

 

 

65

B1

60

 

 

60

 

 

70

B2

75

 

 

75

 

 

80

C1

95

95

95

C2

100

100

100

* ÖSYM’nin 22 Ocak 2016 tarihli yazısı ile yeniden güncellenmiştir. Aşağıda adı geçen sınavların denklik tablosuna bu linkten ulaşılabilecektir:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu29012016.pdf

 

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language ( internet-based)

CPE: Certificate of Proficiency in English Exam( Cambridge)

CAE: Certificate in Advanced English Exam ( Cambridge)

PTE Academic: Pearson Test of English - Academic

YDS: Foreign Language Proficiency Exam

KPDS: Foreign Language Proficiency Exam forTurkish State Employees

ÜDS: Turkish Interuniversity Board Foreign Language Exam

CEF: Common European Framework

EGEPT: Ege University English Proficiency Test

(Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin muaf olma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu usul ve esaslarında belirtilmiştir.

Üniversitemizde kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlar aşağıda belirtilmiştir.

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler) ,

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler),

 

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği (Tamamen İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği,

Biyomühendislik,

Elektrik Elektronik Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

Makina Mühendisliği,

 

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Psikoloji

Sosyolojinin 3. ve 4. sınıfları

 

Hemşirelik Fakültesi

 

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Not: Başvuruları kabul edilen öğrencilerden ve Fakültelerinden istenilen belgeler www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyurulacaktır.

Not: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.01.2013 tarihli kararına göre, Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.

 

Not: Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi yıllık sistemde eğitim verilmektedir. Bu programlara başvuru yapacak öğrencilerin programlarının yıllık sistemde eğitim veriyor olmalıdır.

 

 

 

Öğrenci Değişimi Başvurularının Değerlendirilmesi

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gidecek veya diğer yükseköğretim kurumlarından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede, gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise , değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerin Farabi Programından sorumlu bölüm/Fakülte koordinatörleri öğrencilerin tercihlerini mevcut protokollerle eşleştirirler. “Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi”ni doldurarak başvuruları değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunarlar. Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen öğrencilere ilişkin alınacak Yönetim Kurulu Kararı, öğrenci başvuru belgelerinin orijinalleri ve “Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi” ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı seçilen öğrencilerin isimlerini değerlendirilmek üzere karşı üniversitelere bildirir. Başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ilan edilir.

2018-2019 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam bütçe henüz belli olmadığı için başvurusu kabul edilen öğrenciler Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisi tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına “ aday öğrenciolarak bildirilecektir. Başvuru talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve Üniversitemiz için belirlenecek bütçe doğrultusunda başvurusu onaylanan öğrenciler üniversitemize bildirilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildirimi sonucunda hareketlilikten faydalanmaya hak kazanmış öğrenciler ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

 

Kabul edilen öğrencilerin sonuçları YÖK tarafından bütçenin belirlenmesinin ardından www.oidb.ege.edu.tr ve www.ege.edu.tr internet sayfalarında ilan edilecektir. Lütfen güncel duyuruları takip ediniz.

Özel Burslu ya da Burssuz Öğrenci Değişimi

Öğrenci değişimi için kendilerine ayrılan ödeneğin yetersiz kalması durumunda, yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı protokollerinde değişim için yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, kendi imkânlarını ya da başka kaynakları kullanarak öğrenci değişimini özel burslar yoluyla gerçekleştirebilecekleri gibi talep olması durumunda burssuz olarak öğrencilerin Farabi Değişim Programı faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz yararlanmak isteyen öğrencilerin de belirtilen başvuru şartlarını taşımaları ve belirtilen başvuru süreçlerinden geçmiş olmaları gerekmektedir.

Hareketlilikten burssuz olarak (kendi imkanları ile) yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru belgelerine ilaveten bu taleplerine ilişkin dilekçelerini ilgili Farabi bölüm koordinatörlerine teslim etmelidirler. Öğrencinin talebine ilişkin dilekçesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Kurul Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir.

Öğrenciler ile ilgili hususlar:

 

Farabi değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Farabi Değişim Programı kapsamında burslu Farabi Değişim Programı lisans öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs tutarının %70'i belirlenen süre boyunca aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.

Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar.

İLETİŞİM

 

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Özlem TUNCAY

E-mail: ozlem.tuncay@ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Değişim Programları Ofisi Farabi Değişim Programı Sorumlusu Tuğba KARADENİZ

Tel: 232 311 4353 E-mail: farabi@mail.ege.du.tr

EKLER

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Çalışma ve Bildirim Dilekçesi

2018/2019 Farabi Değişim Programı Güncel Protokol Listesi

Farabi Koordinatörleri Listesi

Farabi Değişim Programı YÖK Yönetmeliği

YÖK Yürütme Kurulu Kararı