Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Alma

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

(STAFF MOBILITY FOR TRAINING)

 

Hareketliliğin Kapsamı

     Erasmus+ personel eğitim alma hareketliği, Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda  istihdam edilmiş akademik ve idari personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

     Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi  de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

     Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Asgari ve Azami Süreler

     Erasmus+ Personel Eğitim Alma faaliyeti, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari ve azami sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliği faaliyeti, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep¹ dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Kimler Başvurabilir? Asgari Şartlar

     Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Eğitim Alma Hareketliliğinde "Ulusal Ajansın El Kitabı"nda belirtildiği üzere, ÖNCELİK İDARİ KADROYA aittir.

 

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

Gidilecek Kuruluşların Belirlenmesi

     Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi  de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Hareketlilikten faydalanmayı planlayan personeller, eğitim alınacak kurumu bulmakla yükümlüdür.

Hareketlilikten Yararlanılabilecek Kurumların Listesi

Hareketlilik gerçekleştirilecek kurumun tespitinde http://staffmobility.eu/staff-week-search sayfasından yararlanılabilir.

Başvuru Şekli

Başvurular  online olarak https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr/outgoing-staff sayfasından yapılmaktadır.

Yabancı Dil Düzeyi Tespiti

Başvuranların yabancı dil düzeyi; eşdeğerliği kabul edilen belgelerden birine sahip olunması, bu belgelerden birine sahip olunmaması durumunda Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek sınava girilerek alınacak puan doğrultusunda tespit edilir.

Eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları; YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL olarak kabul edilmektedir. Bu sınav puanlarının Üniversitemiz Yabancı Dil Sınavına Eşdeğerlikleri tablosunu EKLER başlığında sayfanın altında görebilirsiniz.

Eşdeğer sınav belgelerinden İngilizce dışındaki yeterlilikler ancak gidilecek ülkenin dilinde ise kabul edilecektir. (Örneğin İspanyolca dilinde YDS belgesi ancak İspanya’dan kabul alındıysa kabul edilecektir.) Eğitim Alma Hareketliliğine başvuran personel bu sınav sonuçlarından birine sahip değilse Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek sınava katılacaklardır.

Sınav sonuçları aşağıdaki tabloda olduğu şekilde puanlandırılacaktır.

50-59:      +5 Puan

60-69:      +10 Puan

70-79:      +15 Puan

80-89:      +20 Puan

90-100:    +25 Puan

 

Değerlendirme Ölçütleri ve Toplam İçerisindeki Payları

Başvuranların toplam puanları ilanda belirlenen kriterlere göre hesaplanacaktır.

Seçim her birim için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan personellerin sıralama sonucuna göre Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunca yapılacaktır.

Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, Erasmus+ Personel Hareketliliği programına başvuran bütün personellerin aldıkları puanları içerecek şekilde www.international.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ilan edilecektir.

Seçim Sonrası Süreç

Seçilen personellerin,

 • Rektörlük onaylı orijinal Resmi Görevlendirme Belgesini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

​(“Yolluklu-Yevmiyeli” ve “Erasmus Bütçesinden Karşılanmak Üzere” ifadeleri görevlendirme belgesinde mutlaka yer almalıdır.)

 • Personel Hareketliliği Anlaşması (Mobility Agreement of Staff Mobility for Training)’nı sunmak durumundadır. Ekte yer alan “Personel Hareketliliği Anlaşması” öncelikle personel tarafından ilgili bölümler doldurularak, birim amiri tarafından imzalanıp onaylanmalıdır. Onaylanan anlaşma kabul alınan kuruma gönderilerek (mail yoluyla), aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından doldurularak  onaylanmış imzalı ve mühürlü olmalıdır.
 • Personel için en az 2 gün eğitim alma zorunluluğu vardır ve eğitim alma süresi “Personel Hareketliliği Anlaşması”nda açık ve net bir şekilde gün ve saat aralığı bazında belirtilmelidir.
 • Gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin “Personel Hareketliliği Anlaşması” Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesinin ekidir.

Personel Hareketliliği Anlaşması:

 • Giden kişi ile ilgili bazı bilgileri
 • Gidilen ülke ve üniversite bilgilerini
 • Değişimin amacını
 • Değişimin getireceği katma değeri

-Personel Hareketliliği Anlaşması başlangıç-bitiş tarihi ile hibe alınacak her gün bazında detaylı programı (Tarihleri ve eğitim alınacak saat aralıklarını) içermelidir.

Eğitim alma faaliyeti gerçekleştirilecek olan günlerde çalışmanın konusu “Training on......................................................................................................................................... ” şeklinde belirtilmelidir..

“Visit”, “Library Visit”, “Research in Library”, “Cultural Visit”, “Meeting” ve “Observation” etkinlikleri için ise hibe ödenmemektedir.

- Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsamalıdır.

Halk Bankası Bornova Şubesinde adınıza açılmış Euro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi

Bu belgeleri teslim eden personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.

Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesi (Belgeleriniz tamamlandıktan sonra yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gelerek sizin için hazırlanacak sözleşmeyi imzalayınız.) Aksi takdirde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanması söz konusudur.

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehir içi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

Hafta sonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum eğitim programı ve katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir.

Hibe sözleşmesinde belirlenen azamî hibe miktarı, personele verilebilecek en yüksek tutara işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, personele yapılacak toplam ödeme, azami hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi ve verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu olduğunda, azami hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme düzenlenmelidir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliğine katılan personellere ödemeleri iki taksitte yapılır. Personel karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) hareketlilik dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Eğitim Alma faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 3 ülke grubu için yaşam standartları göz önüne alınarak ve her sözleşme dönemi için Ulusal Ajans'ın el kitabında ayrıca belirtilir ve ilan edilir.

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “sıfır hibeli online olarak” hareket faaliyetinden faydalanabilir.

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış Personel Hareketliliği Anlaşması dikkate alınır.

Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır.

Eğitim Alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün eğitim alma faaliyetinde bulunduğu Personel Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Training Agreement ) eğitim alma saatleri ile görülmeli ve katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.

Personel Hareketliliği Anlaşmasında eğitim alma hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş ve dönüş günü için tam hibe ödemesi yapılır. Eğitim Alma hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.

Gidilen ülkedeki resmi tatil günleri ve Staff Mobility for Training Agreement’ta hareketlilik olmayan gün bulunması durumunda bu günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “Personel Hareketliliği Anlaşması” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. Personel Hareketliliği Anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 2 gün eğitim aldığı açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Euro olarak yapılır.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.

 

Üniversitemiz tarafından seyahat günleri için hibe verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere aşağıdaki belgelerin eğitim alma hareketliliğini gerçekleştiren personel tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 • ​Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali
 • Uçuş kartlarının orijinalleri
 • Pasaport giriş ve çıkışları

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Hareketlilik bitiş tarihinden itibaren dönüş evraklarının 5 iş günü içinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

Eğitim Alma Hareketliliğinden Hibesiz Yararlanma

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete online da katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Seçim sonuç ilanından itibaren 5 iş günü içinde yedek listede yer alan personeller hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak istediklerine ilişkin dilekçeyi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidirler.

 • Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “Personel Hareketliliği Anlaşması” nın tamamlandığını belirten ve karşı üniversitede kalınan süreyi teyit eden ve Personel Hareketliliği Anlaşmasında belirtilen tarihleri gösteren (imzalı ve mühürlü) resmi belge). Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihlerin tutarlı olması gerekmektedir.
 • Online AB anketi (EU Survey)
 • Kullanılan otobüs/tren biletlerinin/uçuş kartlarının orijinali
 • Pasaport giriş ve çıkışları Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvuru yapılabilir.

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliği ile ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi v.b. içerir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa iletilmektedir.

Hareketlilik gerçekleştirilecek kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network (ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

http://exchangeability.eu/mapability-map

Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formu (Ekte yer almaktadır.)

Gazi Personel İle Şehit Ve Gazi Yakını Personele Yönelik İlave Destek Ve İmkan

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden Yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

 EKLER:

1-Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu

2-Personel Hareketliliği Anlaşması

3-Engelli Personel Ek Hibe Talep formu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ