EGE ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

ERASMUS

ERASMUS

ERASMUS
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Ana Hedefler :

• Öğrencilerin beceri ve istihdam edilebilirliğini arttırmak ve  Avrupa ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak
• Öğretme ve öğrenmede kaliteyi arttırmak
• Program ülkelerinde Yüksek Öğretimin Modernizasyonu stratejisini uygulamak ve ortak ülkelerin kapasitesini arttırmak
• Erasmus+ dahilinde uluslararası boyutu verimli hale getirmek
• Bologna sürecini ve stratejik ortak ülkelerle politika diyaloğunu desteklemek
Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.
Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler:

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

 • Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları
 • Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

Faaliyet türüne göre;

 • Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.
 • Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
 • Ders vermeye yönelik personel hareketliliğinde; ev sahibi kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Gönderen kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
 • Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu yada işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
 • Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
 • Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
 • Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personeli başvurularını kendi kurumlarına yaparlar.

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve duruma göre ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır. Başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılır.

Ortak Yüksek Lisans Derecesinin temel amaçları aşağıda verilmektedir:

 • Yükseköğretim kurumlarında kaliteyi, yeniliği ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;
 • Dünya çapındaki en iyi yüksek lisans öğrencilerine tam dereceli burslar sunarak Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) kalitesini ve cazibesini artırmak;
 • Yüksek lisans mezunlarının yeterlilik seviyesini, becerilerini ve işgücü piyasasına uyumluluklarını iyileştirmek.

Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi

Diğer bir Program Ülkesinde bir eğitim programının bütününü tamamlamak isteyen yüksek lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencileri, harcamalarına katkı yapmak için krediye başvurabilir.
Öğrenci kredisi garanti imkânının düzenlenmesi, ERASMUS+ programının yaşam döngüsü içerisinde gençlerin yurtdışı eğitimlerine destek olacak kredilere erişmelerine olanak sağlayacaktır. 
AB seviyesinde faiz oranlarının bildirilmesi için yapılacak bir çağrıyı müteakip, açık ve şeffaf ölçütlere dayanılarak Program Ülkelerinde Erasmus+ destekli öğrenci kredilerini işletecek finansal aracılar seçilecektir. Bu finansal aracılar kredi başvurularının değerlendirilmesi, kredilerin verilmesi ve geri ödemelerin tahsil edilmesi hususlarında bireysel öğrenci için tek ara bağlantı olacaktır. Bu imkânın İlk kredilerin 2014/2015 akademik yılının başlangıcında (başka bir deyişle Eylül 2014’te) garanti kapsamına alınması için uygulamaya konulması beklenmektedir.

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan  Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği  ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler. Başvurular Ulusal Ajansa yapılacaktır.

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Proje Yönetimi ve Uygulaması
 • Ulusötesi Proje Toplantıları
 • Fikri çıktılar
 • Çoğaltma Etkinlikleri
 • Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
 • İstisnai Masraflar
 • Özel İhtiyaç Desteği

Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan  Bilgi Ortaklıkları

Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve daha geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şöyle sıralanabilir:

 • Yükseköğretimde yenilik/inovasyon
 • Üniversite-iş dünyası işbirliğinin sürdürülebilirliği
 • Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etki    

Ana Eylem 3 - Politika Reformuna Destek (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Özel Eylem Jean Monnet

Jean Monnet Faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları alanında araştırma ve öğretme konusunda mükemmelliği teşvik eden faaliyetlerdir. Faaliyetlerin temel konu alanları aşağıda verilmektedir:

 • AB ve Karşılaştırmalı Bölgesellik Çalışmaları
 • AB İletişim ve Bilgi Çalışmaları
 • AB Ekonomi Çalışmaları
 • AB Tarih Çalışmaları
 • AB Kültürler Arası Diyalog Çalışmaları
 • AB Disiplinler Arası Çalışmalar
 • AB Uluslararası İlişkiler ve Diploması Çalışmaları
 • AB Hukuk Çalışmaları
 • AB Siyasi ve İdari Çalışmaları

Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılır.