Çerez Örnek

Ders Verme

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ  

(STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS)

Hareketliliğinin Kapsamı

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak hibesi ödenerek davet edilecek kişi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (StaffMobilityForTeaching - MobilityAgreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel Ders Verme Hareketliliği İçin Asgari Ve Azami Süreler

Erasmus+ Personel Ders Verme faaliyeti, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari ve azami sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Erasmus + Personel Ders Verme Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?Asgari Şartlar

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

AB Komisyonu ve Merkezin belirlediği ulusal öncelikler gereği, daha çok personelin faaliyetlerden faydalanabilmesi için, bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez personel ders verme, bir kez personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanması öngörülmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez aynı personel hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

Gidilecek Kuruluşların Belirlenmesi

Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile Ege Üniversitesiarasında, başvuru yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” olması gerekmektedir.

Mevcut ikili anlaşmalara ulaşmak için https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr/euc-agreements/list linkine tıklayınız.

Başvuru Şekli

Başvurular online olarak yapılmaktadır. Başvuru için takip edilmesi gereken adımları https://app.erasmus.ege.edu.tr/tr/outgoing-staff sayfasından takip edebilirsiniz.

Yabancı Dil Düzeyi Tespiti

Başvuranların yabancı dil düzeyi; eşdeğerliği kabul edilen belgelerden birine sahip olunması, bu belgelerden birine sahip olunmaması durumunda değerlendirmeye alınacak sadece ilgili kriterden puan almayacaktır.

Eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları; YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL olarak kabul edilmektedir. Bu sınav puanlarının Üniversitemiz Yabancı Dil Sınavına Eşdeğerlikleri tablosunu sayfanın en altında EKLER  başlığında bulabilirsiniz.

Eşdeğer sınav belgelerinden İngilizce dışındaki yeterlilikler ancak gidilecek ülkenin dilinde ise kabul edilecektir. (Örneğin İspanyolca dilinde YDS belgesi ancak İspanya’dan kabul alındıysa kabul edilecektir.)

Sınav sonuçları aşağıdaki tabloda olduğu şekilde puanlandırılacaktır.

50-59:       +5 Puan

 60-69:       +10 Puan

 70-79:       +15 Puan

 80-89:       +20 Puan

 90-100:     +25 Puan

Değerlendirme Ölçütleri ve Toplam İçerisindeki Payları

Başvuranların toplam puanları ilanda belirlenen kriterlere göre hesaplanacaktır.

Seçim her birim için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan personellerin sıralama sonucuna göre Üniversitemiz Değişim Programları Komisyonunca yapılacaktır.

Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, Erasmus+ Personel Hareketliliği programına başvuran bütün personellerin aldıkları puanları içerecek şekilde www.international.ege.edu.tr ile www.ege.edu.tr sayfalarında ilan edilecektir.

Seçim Sonrası Süreç

            Seçilen personellerin,

  • Rektörlük onaylı orijinal Resmi Görevlendirme Belgesini Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 (“Yolluklu-Yevmiyeli” ve “Erasmus Bütçesinden Karşılanmak Üzere” ifadeleri görevlendirme belgesinde mutlaka yer almalıdır.)

  • Personel Hareketliliği Anlaşması (MobilityAgreement of Staff Mobility for Teaching Assignments)’nı sunmak durumundadır.

Ekte yer alan “Personel Hareketliliği Anlaşması” öncelikle personel tarafından ilgili bölümler doldurularak, birim amiri tarafından imzalanıp onaylanmalıdır. Onaylanan anlaşma kabul alınan kuruma gönderilerek (mail yoluyla), aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin misafir olduğu kurumun yetkilileri tarafından doldurularak onaylanmış imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Personel için en az 2 gün ders verme süresi zorunluluğu vardır. Bu nedenleders verme süresi “Personel Hareketliliği Anlaşması”nda açıkve net bir şekilde gün ve saat aralığı bazında belirtilmelidir. Gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin “Personel Hareketliliği Anlaşması” Erasmus+ Personel Hareketliliği Sözleşmesinin ekidir. Personel Hareketliliği Anlaşması:

- Giden kişi ile ilgili bazı bilgileri

- Gidilen ülke ve üniversite bilgilerini

- Değişimin amacını

- Değişimin getireceği katma değeri

-Personel Hareketliliği Anlaşması başlangıç-bitiş tarihi ile hibe alınacak her gün bazında detaylı programı (Tarihleri ve eğitim alınacak saat aralıklarını) içermelidir.

Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek olan günlerde çalışmanın konusu açık bir şeklinde belirtilmelidir. Elde edilmesi beklenen sonuçları kapsamalıdır.

  • Halk Bankası Bornova Şubesinde adınıza açılmış Euro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi

        Bu belgeleri teslim eden personel ile faaliyet için hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmesi imzalanır.

  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesi   (Belgeleriniz tamamlandıktan sonra yurtdışına çıkmadan en az 2 hafta önce Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gelerek sizin için hazırlanacak sözleşmeyi imzalayınız.) Aksi takdirde ödeme işlemlerinde gecikme yaşanması söz konusudur.

 

Hibe Desteği

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Ulusal Ajans tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personel kendi kurumundan harcırah ve yolluk başlığı altında para alamaz.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve şehiriçi seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

Haftasonu/resmi tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde, bu durum eğitim programı ve katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili günler için hibe ödemesi yapılabilir.

Hibe sözleşmesinde belirlenen azamî hibe miktarı, personele verilebilecek en yüksek tutara işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, personele yapılacak toplam ödeme, azami hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi ve verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu olduğunda, azami hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme düzenlenmelidir.

Personel Ders Verme Hareketliliğine katılan personellere ödemeleri iki taksitte yapılır. Personel karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) hareketlilik dönemi sonunda, katılım belgesinde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın, Avro olarak yapılır.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ders verme faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarları 3 ülke grubu için yaşam standartları göz önüne alınarak ve her sözleşme dönemi için Ulusal Ajans'ın el kitabında ayrıca belirtilir ve ilan edilir.

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz online olarak da gerçekleştirilebilir. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek “sıfır hibeli olarak” hareket faaliyetinden faydalanabilir.

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış Personel Hareketliliği Anlaşması dikkate alınır.

Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır.

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ders verme faaliyetinde bulunduğu Personel Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility for Teaching Assignments Agreement) ders verme  saatleri ile görülmeli ve katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.

Personel Hareketliliği Anlaşmasında ders verme hareketliliği ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ve gidiş ve dönüş günü için tam hibe ödemesi yapılır. Ders verme hareketliliğine ilişkin faaliyette bulunulmayan ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için günlük hibe ödemesi yapılmaz.

Gidilen ülkedeki resmi tatil günleri ve Staff Mobility for Teaching Assignments Agreement’ta hareketlilik olmayan gün bulunması durumunda bu günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, “Personel Hareketliliği Anlaşması” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınır. Personel Hareketliliği Anlaşmasında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 2 gün ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz. Harcırah ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Euro olarak yapılır.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Hem faaliyet hem seyahat gerçekleştirilen günler için sadece 1 günlük hibe ödemesi yapılabilir.

Üniversitemiz tarafından seyahat günleri için hibe verileceğinden; gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere aşağıdaki belgelerin ders verme hareketliliğini gerçekleştiren personel tarafından Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

* Kullanılan otobüs/tren biletlerinin orijinali

* Uçuş kartlarının orijinalleri

* Pasaport giriş ve çıkışları

Ödemede Kesinti Yapılması

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.    Hareketlilikbitiş tarihinden itibaren dönüş evraklarının 5 iş günü içinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliğinden Hibesiz Yararlanma

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesizpersonelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Seçim sonuç ilanından itibaren 5 iş günü içinde yedek listede yer alan personeller hibesiz olarak hareketlilikten yararlanmak istediklerine ilişkin dilekçeyi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidirler.

Hareketlilik Sonrası Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne Teslim Edilecek Belgeler:

  • Katılım Sertifikası/ConfirmationLetter (Önceden anlaşmaya varılan “Personel Hareketliliği Anlaşması” nın tamamlandığını belirten ve karşı üniversitede kalınan süreyi teyit eden ve Personel Hareketliliği Anlaşmasında belirtilen tarihleri gösteren (imzalı ve mühürlü) resmi belge). Katılım Sertifikası/ConfirmationLetter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihlerin tutarlı olması gerekmektedir.
  • Online AB anketi (EU Survey)
  • Kullanılan otobüs/tren biletlerinin/uçuş kartlarının orijinali
  • Pasaport giriş ve çıkışları

 

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.


Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvuru yapılabilir.

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?


Erasmus+ hareketliliği ile ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.

 

Nasıl Başvurulur?


Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne yapılmaktadır ve Ulusal Ajansa iletilmektedir.

 

Engelli Yararlanıcı Ek Hibe Talep Formu (Ekte yer almaktadır.)

Gazi Personel İle Şehit Ve Gazi Yakını Personele Yönelik İlave Destek Ve İmkan

12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden

yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

EKLER:

 

2- Personel Hareketliliği Anlaşması (Staff Mobility Agreement for Teaching Assignments)

3- Engelli Personel Ek Hibe Talep Formu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ